Teaching and learning Chinese characters in the Feudal period of Vietnam from the perspective of modern foreign language teaching

  • Thuy Hoang Thi Thu

Main Article Content

Keywords

Chinese characters, Chinese Character Teaching Method, Chinese Character Textbook etc

Abstract

Borrowing from foreign countries, Chinese characters were initially used as a system of foreign languages in the sense that there has not been definite evidences to prove that the Vietnamese people had their own writing system existed before importing the Chinese characters. In common sense, Chinese writing language has been considered as one of the most difficult characters to learn and memorize. This raises a question: How did Vietnamese people effectively learned Chinese characters in the past? How did the system of teaching Chinese textbooks compiled in accordance with learners at different  level and age? The author claims that there might be a complete system of textbooks teaching Chinese characters, clasified relying to the level and age of different learners, through which, many Vietnamese famous celebrities were succefully trained in comparison with other countries in the region using Chinese characters (Chinese, Korean, Japanese, etc.). Historical materials often refers to the competition of poems and speeches between Vietnamese people and neighbors. Therefore, this article aims to research the perspectives of the Chinese characters learning system of ancient Vietnamese in order to suggest some solution to the improvement of teaching modern foreign language for Vietnamese youth, to preserve the old father's traditions in the modern society.

Article Details

References

Bùi Đình Mỹ (1996), "Sách dạy – học chữ Hán một di sản tư tưởng lớn đối với sự nghiệp vĩ đại nâng cao dân trí hiện nay", Tạp chí Hán nôm, số 2, 3-15.
Dương Lâm, Đoàn Triển, Ấu học Hán tự tân thư, lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm, VHv.1485.
Đoàn Trung Còn hiệu đính (1969), Tam thiên tự, NXB Trí-Đức Tòng-Thơ (Sài Gòn) .
Nguyễn Thị Hường (2002), "Chiết tự - một phương pháp nhớ chữ Hán độc đáo", Tạp chí Hán Nôm, số 5/54, 77-82.
Phạm Đình Hổ, Nhật dụng thường đàm, lưu giữ tại Thư viện quốc gia, R.1726.
Thế Anh (1999), "Những cuốn sách giáo khoa truyền thống của Trung Quốc dành cho lứa tuổi vỡ lòng", Tạp chí Hán Nôm, số 2/1999, tr.89-93.
Vũ Văn Kính, Khổng Đức biên soạn (2008), Ngũ thiên tự, NXB Văn hóa Thông tin.
Phạm Văn Khoái (1999), Về truyền thống biên soạn sách dạy chữ Hán ở Việt Nam thế kỷ XVII-XIX, Phạm Đại Doãn chủ biên, Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.237-251.