Experience in building the English learning environment at the Political Officers College

  • Tuan Dang Quoc

Main Article Content

Keywords

Political Officers College, experience, foreign language learning environment

Abstract

The foreign language learning environment plays an important and indispensable role in improving the teaching and learning foreign languages quality. In recent years, the Political Officers College has had good models, creative approaches to build an effective English learning environment. In this article, the author generalized and shared rich experience, flexible organizational methods and various effective forms of activities in creating an English language setting of the Political Officers College in recent years. These are helpful recommendations for other military schools to make consultation and application.

Article Details

References

Bộ Quốc phòng (2016), Chỉ thị số 89/CT-BQP “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội”, Hà Nội. Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu (2016), “Hướng dẫn về phúc tra đào tạo sĩ quan cấp phân đội tốt nghiệp năm 2017”, Hà Nội.
Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị (2016), Nghị quyết số 211-NQ/ĐU về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Bắc Ninh.
Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị (2017), Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Bắc Ninh.