Some requirements and procedures for designing Russian interpretation textbook at Military Science Academy

  • Hung Nguyen The

Main Article Content

Keywords

interpretation activities, bilingual thinking, non-linguistic factors

Abstract

There is no doubt that one of the key factors to improve the quality of teaching and learning Russian translation at Military Science Academy is how to design textbooks with a rich, diverse, updated, and suitable linguistic data which is not only suitable for students’ competency but also is sufficiently qualified to meet the demand of training in the new situation. However, the design of translation textbooks in general and of the interpretation coursebooks in particular needs to meet the basic requirements of orientation, as well as to strictly follow the steps and procedure. Within this article, we personally propose some requirements when designing Russian interpretation textbooks, and also propose the sequence of steps for the design process to take place in the right direction, contributing to improve the quality of teaching and learning Russian Interpretation at Military Science Academy.interpretation activities

Article Details

References

Lê Khánh Bằng và Nguyễn Văn Tư (2006), Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học ngoại ngữ có chất lượng và hiệu quả cao. NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
Nguyễn Thế Hùng (2014), Một số giải pháp nâng cao kỹ năng dịch nói cho học viên tiếng Nga Học viện Khoa học Quân sự. Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự”, 92-94.
Jeremy Munday (Trịnh Lữ dịch, 2009), Nhập môn nghiên cứu dịch thuật – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Tri thức, Hà Nội.
Đặng Thị Hương Thảo (2015), "Phương pháp xây dựng giáo trình dịch nói tiếng Nga", Đặc san Ngoại ngữ Quân sự, số 2, Học viện Khoa học Quân sự, 15-16. Институт русского языка им. А.С. Пушкина под редакцией А.Н. Шукина, (1990), Методика преподавания русского языка как иностранного, Москва.